התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

מדרש לחג הפסח

יהודה כ"ץ

ועצם לא תשברו בו – דרש רבי שמלאי כמה מצוות בטלו מישראל מיום שחרב בית המקדש, פסח זה, כשבטל – בטלין עמו תלי תלים של מצוות והלכות, וכמעט שעומדים ישראל עירומים מן המצוות,

אמר רבי נחמיה, ואף על פי שבטל – עושין לו זכר,
“ועצם לא תשברו בו” – בזמן שבית המקדש קיים, פסח זה שעולה על השולחן ושובר בו אחד מן התינוקות עצם קטנה זו, מתנפלין עליו ומבעיתין אותו עד שמבעט והולך לתרבות רעה,
הא כיצד אני מקיים “ועצם לא תשברו בו” בזמן שאין בית המקדש קיים?
בא תינוק ושובר מצה זה שהיתה בשלימותה ונתנו בה מחזרי הידורים ונויי מצווה את עיניהם,
כיון שנשברה משוש נפשם, מתנפלין על תינוק זה ומבעיתין אותו עד שמבעט ויוצא לתרבות רעה,
ולא הוא בלבד, אלא כל המסובין שנקלט בנפשם מארס זה של חיבוב מצווה – נפשם מקיאה את המצוות, והולכים ותועים עד שיבוא בן דוד ויעמידם על חלקם היפה והאמיתי בה’ אלהי ישראל.

מחזרי חיבובי מצווה כיצד?
אמר רבי שמעון אותן שבחזירתן מבית הכנסת עומדים אצל קערתן, ושקועים בעולמם, ואין עיניהן נתונות אלא בייפוי קערתן, ומתקוטטין על המצות, ומעמידים נפשם בלחץ שתהא קערתן שלימה ויפה.

ואלו אינם ממחבבי חיזורי מצווה:

כל המשימים שלימות ויופי קערת חברם לפני קערת עצמם,

וכן כל הנותנים לבם לבעלת הבית לסייע בידה להתקין את הכל, שכיון שבאה בעלת הבית להתכווצות הלב – מתכווצים היושבים בשולחן בלי לדעת כלל מהתכווצות לבה, וכיון שמתרחב לבה, ובא סיוע לידה, ועומדת סעודתה מתוקנת היטב – נתרחבו המסובין כולם, ולא יודעים שמהתרחבות לבה התרחבו,

ועוד אלו שאינם ממחבבי חיזורי מצווה, אותם שבעת שמפיל תינוק איזה כלי על הקרקע – מיד ממלאים פיהם שחוק ומשעשעים את אותו עולל, ומצניעין הכלי בחשאי, וליהודים היתה אורה.

ולא מצה בלבד דרשו רבותינו, אלא גם כלי זה שנפל בפסח על רצפת הבית – מחזרי חיבובי מצווה מתנפלין על אותו תינוק,

מרטיב מצה במים – אף הוא באותו כלל,

כללו של דבר כל דבר שנעשה לפי תומו – הופך להיות שואת יגונו.

אמר לו רבי שמלאי לרבי נחמיה, כמה נאים ישראל, שאף בהיותן בגלות משמרים מצוות הרבה, ולא בטלה מימיהם מצוות הלבנת פני תינוק בפסח.

ואף על פי כן, אמרו שניהם לרבי שמעון, שהלכה כמותו:

יהא חלקנו עם בלתי-מחזרי-מצוות, ואל נלבין ונאדים פני תינוק שמישראל אפילו פעם אחת.

אף רבי שמעון היה אומר:

יהא חלקי עם מחבבי מצוות ואהבת לרעך כמוך.

 

צילום: Gady Munz Pikiwiki Israel

 

יהדות ויציאה / חגי ישראל
24/04/2020

מאמרים נוספים

ה) ליבו במזרח - והוא? והָיָה הַיּוֹצֵא אֲשֶׁר יֵצֵא


סוכת פלא


בניתי סוכה


מסיבה ביער


היפרדות


זיכרונות מימים שמחים


דילוג לתוכן