התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

המדריך ליוצא ויוצאת מהחברה החרדית

שכירים

קריאת תלוש משכורת

קריאת תלוש משכורת

תלוש המשכורת הוא דף המשקף את שכר העובד בחודש עבודה נתון. התלוש צריך להיות פשוט, שקוף וברור. מבנה התלוש והנתונים שהוא צריך להכיל בתוכו נגזרים מחוק הגנת השכר.  

הסעיפים בתלוש המשכורת

שכר ברוטו – בסכום זה מגולמים כל התשלומים שהעובד זכאי להם מתוקף הסכם העבודה שנחתם עימו או מכוח החוק. לדוגמה: החזרי נסיעות, דמי חופשה, אחזקת טלפון ועוד. בתלוש המשכורת צריך להופיע הסבר לגבי המרכיבים שנכללו בחישוב שכר ברוטו. שכר נטו – השכר שמשולם לעובד בפועל. חישוב השכר = שכר ברוטו בקיזוז ניכוי חובה וניכוי רשות. ניכוי חובה: מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות (נפרט מיד). ניכויי רשות: תשלום לארגון עובדים, תשלומים לקופת גמל או קרן השתלמות ועוד. מס הכנסה – מוטל על כל הכנסה, הן של עובד עצמאי, הן של עובד שכיר. חישוב המס הוא הדרגתי, ככל שההכנסה גבוהה יותר שיעור המס שיידרש העובד לשלם גבוה יותר. מס הכנסה נגבה על הכנסות גבוהות משכר מינימום. מס בריאות – תשלום חובה הנגבה על ידי המוסד לביטוח לאומי. התשלום מזכה בשירותים הנכללים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ביטוח לאומי – כל תושב ישראל מעל גיל 18 מחויב להיות מבוטח בביטוח לאומי. התשלום הוא באופן יחסי לשכר. תשלום דמי ביטוח לאומי מקנה זכות לקבלת רוב קצבאות הביטוח הלאומי במקרה הצורך.  

תוספות שונות:

החזר הוצאות – החזרי הוצאות על נסיעות או הוצאות אחרות של העובד – כפי שנקבע בהסכם ההעסקה. ותק – אם בהסכם ההעסקה נקבעה תוספת לשכר בהתאם לוותק העובד – תוספת זו תופיע בסעיף נפרד בתלוש המשכורת. שנות לימוד – חלק מהסכמי ההעסקה מקנים תוספת תשלום לעובד בהתאם להשכלתו. גם סעיף זה יופיע בנפרד. שעות עבודה – כמות השעות שעבד העובד בתקופה שאליה מתייחס התלוש. שעות נוספות – יופיעו בסעיף נפרד משעות רגילות. להסבר נוסף על קריאת תלוש השכר, לחצו כאן  

פנסיה

על פי רוב, הפרשה לפנסיה היא חודשית. חשוב מאוד לעקוב אחר ההפרשה לפנסיה כדי לא להגיע למצב שבו אתם לא יודעים מה קורה עם הכסף שהופרש עבורכם. מעבר לשורת השכר (החשובה בהחלט) התלוש מפרט את זכויותיכם הפנסיוניות. ברוב המקרים שיעורי ההפקדה של המעסיק לפנסיה של העובד לא יהיו מהשכר ברוטו, אלא משכר נמוך יותר, שכר להפרשות. שכר זה כולל בעיקר את השכר הבסיסי ואינו כולל תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות נסיעה וכדומה. בתלוש השכר מצוינים סכום ההפרשה ואחוז ההפרשה. שיעור ההפקדה המקסימלי לפנסיה הוא 7.5% למעסיק ועד 7% לעובד. לפיצויים – עד 8.33% – סכום שרק המעסיק משלם. עובד יכול להפריש סכום נוסף מעבר לסכום שמופקד בגין השכר להפרשות עד לגובה של השכר הברוטו. ככל שהשכר המבוטח יהיה קרוב יותר לשכר הברוטו – כך הפיצוי שנקבל במקרה של תביעה (קצבת זקנה, שאירים או נכות) יהיה קרוב יותר לסכום שהתרגלנו לחיות ממנו. עובדים אשר התחילו לחסוך מאוחר צריכים לשקול להגדיל הפרשות באופן עצמאי גם מעבר לשכר ברוטו, וזאת כדי להבטיח לעצמם פנסיה סבירה.   לסיכום, חשוב מאוד לשים לב לסעיפים שהשכר, אחוזי המשרה, ערך שעה וכדומה המופיעים בתלוש תואמים את מה שסוכם בחוזה העבודה. כדאי לבדוק גם כמה תלושים אחורה, ולהשוות תלושים של כמה חודשים, לעיתים מתגלות טעויות וסעיפים שהושמטו. כמו כן חשוב לבדוק שהנטו המופיע בתלוש הוא באמת הסכום שהועבר בפועל לחשבון הבנק. בנוסף, מומלץ לבדוק שהכסף שהופרש לקרן השתלמות ולקרנות הפנסיה אכן הועבר. הדבר ניתן לבדיקה על ידי השוואה של דוחות רבעוניים ושנתיים. אם התגלתה אי התאמה, יש לבדוק זאת עם המעסיק או עם מחלקת השכר בארגון.
   

זכויות העובד

זכויות העובד

רוב המידע נלקח מאתר כל זכות. קיימים לא מעט חוקים בארץ המסדירים את נושא התעסוקה וכן כמה תקנות בנושא ופסיקות. מטרתם של אלו היא להסדיר את הזכויות והחובות של העובדים וכן את הזכויות והחובות של המעסיקים. על פי חוק מועמדים לעבודה זכאים להתייחסות שווה, עניינית ונטולת אפליה בתהליך קבלתם לעבודה. החוק אוסר להפלות אדם בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, בהכשרה או השתלמות מקצועית, בפיטורים או בפיצויי פיטורים ובהטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה. קיימים חוקים רבים שנועדו להגן על העובד ולהבטיח את זכויותיו. למשל: חוק לשוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ועוד.  

קבלה לעבודה

כל מעביד חייב למסור לכל עובד חדש, לא יאוחר מ-30 ימים מיום הקבלה לעבודה, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכדומה. עובד שטרם מלאו לו 18 שנים – עליו לקבל את ההודעה עד 7 ימים מיום תחילת העסקתו. עובד שלא קיבל הודעה על תנאי העסקתו בחודש הראשון לעבודתו רשאי לדרוש מהמעסיק לקבל מסמך המפרט את תנאי עבודתו. אם המעסיק מסרב, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה במשרד התמ”ת. המעביד אינו יכול להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, השתייכותם הפוליטית או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים. חל איסור על אדם או גוף ציבורי או פרטי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להגיש תדפיס של רישומו הפלילי. למידע נוסף בנושא לחצו כאן.  

שעות עבודה

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא כולל 8 שעות עבודה ביום רגיל. בצו הרחבה בדבר המעבר לשבוע עבודה מקוצר, קוצר שבוע העבודה ל-5 ימים, ויום עבודה נקבע ל-9 שעות. שעות העבודה אינן כוללות הפסקות – אלא אם הוסכם אחרת. בין יום עבודה אחד למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות. לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, שבוע עבודה מלא כולל 43 שעות עבודה, ונקבע שהשכר יחושב לפי בסיס של 186 שעות לחודש עבודה. המעביד מחויב לנהל עבור עובדיו רישום של שעות העבודה, שעות המנוחה והשעות הנוספות.  

שעות נוספות

כל עבודה מעבר למכסת השעות של יום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות, והעובד זכאי לקבל עבורה גמול כספי. עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים יהיה זכאי לגמול על שעות נוספות החל משעת העבודה העשירית. עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים יהיה זכאי לגמול על שעות נוספות החל מהשעה התשיעית. במשמרת לילה או בערבי שבתות העובדים זכאים לגמול של שעות נוספות עבור השעה השמינית ואילך. סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע שורה של תפקידים שהעובדים בהם אינם זכאים לגמול על שעות נוספות: שוטרים, עובדי שירות בתי הסוהר, עובדי המדינה שתפקידם מחייב אותם להיות זמינים לעבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים למעבידים שלהם לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלהם. על עבודות שאינן נכללות ברשימה זו – חלה חובה תגמול של “שעות נוספות”. הגמול עבור שעות נוספות מחושב כך: תשלום של 125% משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה; תשלום של 150% מהשעה השלישית הנוספת ואילך; תשלום של 175% או 200% עבור שעות נוספות ביום המנוחה השבועי (בלינק תוכלו לקרוא עוד על תגמול עבור תעסוקה ביום המנוחה השבועי).  

קופות גמל

החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני. התשלום עבור הביטוח משולם על ידי העובד ועל ידי המעסיק, בכפוף להסדר הפנסיה של העובד. נוסף על כך, המעסיק מחויב להפריש לקרן נוספת עבור פיצוי על פיטורים. משנת 2014 שיעור ההפרשות עומד על 17.5% מסכום הברוטו של העובד, מתוכם 5.5% הם על חשבון העובד והיתרה על חשבון המעסיק. חובה הפרשת הסכומים לביטוח פנסיוני חלה על כל עובד שמלאו לו 21 שנים ועל כל עובדת שמלאו לה 20 שנים. עובד שלא היה מבוטח בשום ביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו במקום עבודה נתון, זכאי לביטוח הפנסיוני רק לאחר שהשלים שישה חודשי עבודה. אם כי לא מעט מקומות עבודה מבטחים את עובדיהם החל מהיום הראשון. אם העובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה, הוא זכאי להפרשות לפנסיה כבר מיומו הראשון בעבודה. ההפרשות יתבצעו רטרואקטיבית רק לאחר השלמת שלושה חודשי עבודה אצל המעסיק או בתום שנת המס, המועד המוקדם מהם.  

קרנות השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאיים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים. במקור, הקרן נועדה לשמש את העובדים למימון השתלמויות, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שאינו לטווח ארוך, ונותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל. הפקדות העובד והמעסיק לקרן השתלמות פטורות ממס הכנסה בתנאים הבאים: הפרשה של העובד עד 2.5% משכר הברוטו, הפרשה של המעסיק עד 7.5% משכר ברוטו – כל זאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 ש”ח (נכון ל-2009). אפשר להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור. לאחר שלוש שנות ותק בקרן תוכלו להשתמש בכסף שנצבר בה למימון השתלמויות או עבור לימודים ללא תשלום מס. לאחר שש שנים תוכלו להשתמש בכסף לכל מטרה שהיא בלי לשלם מס. הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת על פי חוק.  

חופשות

כל עובד זכאי לחופשה שנתית הנקבעת בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו ובהתאם להיקף משרתו. העובד רשאי לבקש לנצל ימי חופשה במועדים הנוחים לו ועל המעסיק להתחשב בבקשתו או לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים. במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום של דמי חופשה בגובה שכרו הקבוע. עובד בעל ותק של שנה עד ארבע שנים זכאי לעשרה ימי חופשה, אם שבוע העבודה שלו הוא חמישה ימים, או ל-12 ימי חופשה אם שבוע העבודה שלו הוא שישה ימים. עובדי קבלן במגזר הפרטי זכאים לחופשה ארוכה יותר. עובד בעל ותק של שנה עד 4 שנים זכאי ל-11 ימי חופשה, אם שבוע העבודה שלו הוא חמישה ימים, או ל-13 ימי חופשה אם שבוע העבודה שלו הוא שישה ימים. בני נוער (מתחת לגיל 18) זכאים ל-18 ימי חופשה בשנה ללא קשר לוותק שלהם במקום העבודה. בני נוער שעבדו רק חלק מהשנה, יהיו זכאים לחלק היחסי של החופשה. עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו, בתום עבודתו יהיה זכאי לקבל סכום כסף השווה לדמי החופשה שהיה מקבל אילו היה מנצל את ימי החופשה. התשלום בגין פדיון ימי חופשה מחויב במס הכנסה. לעתים מנוכה מהתשלום מס הכנסה בשיעור מרבי.  

הפסקות בעבודה

כל עובד, בכל סוג של עבודה, זכאי לצאת להפסקה במהלך יום עבודתו. עובד המועסק בעבודת כפיים במשך שש שעות ויותר זכאי להפסקה של 45 דקות: חצי שעה רצופה ורבע שעה נוספת. זמן ההפסקה אינו מחויב בתשלום לעובד, אלא אם כן בחוזה העבודה כתוב אחרת. במהלך ההפסקה הרצופה העובד יכול לצאת ממקום העבודה (אלא אם נוכחותו נדרשת לשם הפעלת ציוד או לעבודה השוטפת. במקרים כאלה זמן ההפסקה נחשב כחלק מזמן העבודה והעובד זכאי לקבל שכר על כך). עובד שאינו מועסק בעבודות כפיים, מותר להעסיקו במשך 8 שעות ללא הפסקה במקרה של שבוע עבודה בן 6 ימים (או 9 שעות במקרה שהעובד מועסק במקום שעובדים בו 5 ימים בשבוע).  

נסיעות והוצאות רכב

בהתאם לצווי ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה ציבורית או פרטית כדי להגיע למקום עבודתו. גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס “חופשי חודשי” (הזול מהם). עובד המתגורר במקום העבודה בחלק מתקופת עבודתו וחוזר מדי פעם לביתו, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה רק בימים שבהם נסע בפועל לביתו או מביתו. עובד שהמעסיק מעמיד לרשותו הסעות מביתו למקום העבודה ובחזרה אינו זכאי להחזר של הוצאות נסיעה. עובד שלא הגיע לעבודתו בשל מחלה, חופשה או כל סיבה אחרת, אינו זכאי לקבלת תשלום הוצאות נסיעה עבור תקופת היעדרותו.  

היעדרויות מהעבודה עקב מחלה, מוות וטיפול בקרוב משפחה

ימי מחלה הם הזכות הניתנת לעובד להיעדר מן העבודה בשל מחלה. מחלה מוגדרת בחוק כאי-כושר זמני או קבוע של העובד לבצע עבודתו בגלל מצב בריאותי לקוי. עובד צובר זכאות ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה, כלומר, 18 ימים בשנה. בענפים מסוימים ניתן לצבור 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה. תשלום עבור ימי מחלה יינתן עבור היום השני והשלישי של ההיעדרות, בסך של 50% משכר העבודה הרגיל שהעובד היה זכאי לו אילו עבד. היום הראשון להיעדרות אינו משולם. עבור היום הרביעי ואילך – העובד זכאי ל-100% משכר העבודה אילו עבד. תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה, ובסך הכול לא יותר מ-90 ימים. המשמעות היא שעובד שמיצה את מכסת ימי המחלה הצבורים שלו לא יהיה זכאי לקבל שכר עבור ימי היעדרות נוספים. תקופת המחלה של עובד במשכורת חודשית כוללת ימי מנוחה וחגים (כך שיש לנכות גם ימים אלו ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו של העובד), ואילו תקופת המחלה של עובד ששכרו משולם על בסיס שעתי/יומי אינה כוללת ימי מנוחה וחגים (כך שאין לנכות ימים אלו ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו), פרט למקרה של עובד הנוהג לעבוד בימי מנוחה וחגים. לצורך קבלת התשלום על העובד להציג למעסיק אישור מחלה מרופא המשפחה שלו. בזמן היעדרות בשל מחלה לא ישולמו הוצאות נסיעה. עובד שנעדר מעבודתו עקב תאונת עבודה אינו זכאי לדמי מחלה, אלא לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. עובד רשאי להיעדר מעבודתו לצורך טיפול בבן משפחה קרוב. העובד זכאי ל-6 ימים בשנה עבור טיפול בבן זוג. במקרה שבן הזוג הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרתו של הזולת, ובמקרה של מחלה ממארת – עד 60 ימים בשנה. עובד זכאי ל-8 ימים בשנה עבור טיפול בילד עד גיל 16. הורה יחיד זכאי ל-16 ימי מחלה. במקרה של מחלה ממארת בילד עד גיל 18, העובד זכאי לעד 90 ימים בשנה או 100 ימים במקרה של הורה יחיד. במקרה של ילד בעל צרכים מיוחדים (בכל גיל), העובד זכאי לעד 18 ימי חופשת מחלה בשנה או 36 ימים במקרה של הורה יחיד. עובד זכאי ל-6 ימים בשנה לטיפול בהורה, בתנאי שההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יומיומית ואינו מאושפז במוסד סיעודי. חשוב לדעת: אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר עקב מחלה (שלו או של קרובו) במהלך התקופה שבה זכאי העובד לקבל דמי מחלה.  

דמי הבראה

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. גובה דמי הבראה מתעדכן בכל שנה בחודש יולי. גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 374 ש”ח ליום (החל מיולי 2013). גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 423 ש”ח ליום. מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה. דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה, או באופן יחסי לתקופת העסקה במהלך השנה. במקרה של תשלום שכר גלובלי, העובד והמעסיק רשאים להסכים כי השכר המשולם לעובד מדי חודש יכלול בתוכו דמי הבראה. לשם כך חובה על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה ההעסקה, וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר.  

הפסקת עבודה עקב פיטורים/התפטרות

על המעסיק להפריש כספים עבור פיצויי פיטורים. בכל שנה יעלה שיעור ההפרשות ב-2.5%, עד לשיעור הפרשות כולל של 17.5% מהשכר החודשי. אם חלק מכספי הפיצויים (או כולם) הופרשו לקרן פיצויים או לקרן הפנסיה על ידי המעביד, והעובד פוטר, הרי שפיצויי הפיטורים לא ישולמו על ידי המעביד, אלא על ידי חברת הביטוח או הקרן שאליה הופרשו הכספים. אם הופרשו רק חלק מהפיצויים לקרן, על המעביד לשלם את ההפרש ישירות לעובד. אם העובד לא משך את הכספים, יצטרפו כספים אלו לכספי החיסכון של הפנסיה ויגדילו את גובה הקצבה החודשית שהעובד יקבל עם פרישתו לגמלאות. משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה תקטין את גובה הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות. על כן אנו ממליצים להימנע מלמשוך את כספי הפיצויים.  

תאונות עבודה

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שאירעה תוך כדי עבודה, כלומר בזמן העבודה /   במקום העבודה / עקב העבודה / עקב סיכונים של מקום העבודה / בעת נסיעה לעבודה או ממנה. אם בזמן התאונה העובד פעל ברשלנות, לא מילא אחר החוק, או סטה מהוראות מעסיקו – התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה. עובדים שנפגעו במהלך עבודתם זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה ועבור הוצאות הטיפול הרפואי. במקרה של נכות כתוצאה מתאונת עבודה, זכאים העובדים לתשלום קצבת נכות. במקרה של תאונת עבודה יש לדווח כמה שיותר מהר למנהל הישיר או לאחראי מטעמו המטפל בנושאי בטיחות בעבודה.  

מועד תשלום השכר

המעסיק נדרש לשלם את שכר של העובד בתחילת החודש עבור עבודה שבוצעה בחודש הקודם. אם השכר לא שולם עד היום התשיעי בחודש, ניתן לתבוע פיצויים בגין הלנת שכר. תלונה על הלנת שכר יש להגיש ליחידת האכיפה של חוקי העבודה או לבית הדין האזורי לעבודה. איחור במועד תשלום השכר בעבודות שבהן העובדים משתכרים שכר מינימום נחשב לעבירה פלילית.

יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד

יחסי עובד ומעביד באים לידי ביטוי בחוזה עבודה. חוזה העבודה מבטא את כלל ההסכמות וההבנות בין המעסיק לעובד, ומטרתו העיקרית היא להסדיר את יחסי העבודה בין הצדדים ולהגן עליהם. החוזה יכול להיות בכתב או בעל פה. תנאי מוסכם בחוזה ניתן לשינוי רק בהסכמה של העובד ושל המעסיק גם יחד. המעביד אינו יכול לשנות תנאי מוסכם באופן חד צדדי. כיום לא קיים חוק דיני עבודה פרטני המסדיר את נושא חוזה העבודה, ולכן חלים עליו עקרונות החקיקה הכללית בדיני חוזים.  

סוגי חוזים:

חוזה אישי חוזה עבודה יכול להיות לתקופה לא מוגבלת, לתקופה מוגבלת בזמן או למשימה מסוימת. מטרתו המרכזית של חוזה העבודה האישי היא לסייע לעובד ולמעביד בעת התעוררות מחלוקות בנושאים הקשורים לתנאי עבודתו של העובד ומחויבויותיו כלפי המעביד. לפיכך קיימת חשיבות רבה לעריכת חוזה העבודה. חוזה עבודה אישי אינו יכול לגזול או לגרוע מזכויות הכלולות בהסכם קיבוצי (הסכם בין ארגון מעבידים ובין ארגון עובדים, בדרך כלל ההסתדרות), או בצו הרחבה של הסכם כזה. חוזה קיבוצי הסכם קיבוצי נחתם כתוצאה ממשא ומתן קיבוצי בין ארגון עובדים יציג ובין מעביד או ארגון מעבידים. ההסכם כזה עוסק בנושאים הבאים (או בחלק מהם): קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, זכויות וחובות של ארגונים בעלי ההסכם. הסכם קיבוצי חייב להיות בכתב.  

הפרת חוזה עבודה

הפרה של חוזה עבודה מוגדרת כמעשה או מעשים שבוצעו על ידי אחד מהצדדים לחוזה, ואינם עולים בקנה אחד עם התנאים המצויים בחוזה. נטל ההוכחה כי בוצעה הפרה של החוזה מוטל על הטוען לכך. אם הטוען מוכיח כי אכן בוצעה הפרה, יתאפשר ביטולו של החוזה וניתן יהיה לסיים התקשרות על בסיס ההפרה. ההפרה עשויה אף לזכות את הצד הנפגע בסעד כספי (פיצוי) בשל ההפרה. במקרה שהפרת ההסכם התבצעה ע”י העובד, העובד עשוי להיות מחויב לשלם למעביד פיצוי כספי. זאת רק במקרה שיוכח כי העובד ביצע הפרה לא סבירה של החוזה או הפר את אמון המעביד, ובכך גרם לנזק עבור המעביד.  

הטרדה מינית בעבודה

מתוך פורטל העובדים בשנת 1998 התקבל בישראל החוק למניעת הטרדה מינית. חוק זה הוא למעשה פריצת דרך של ממש בדרכו של המשפט הישראלי (ושל החברה הישראלית) לשוויון מגדרי. גם היום, כמו בעבר, לא מעט נשים וגברים נאלצים להתמודד עם החוויה הקשה של הטרדה מינית. הטרדה זו אינה חייבת לבוא לידי ביטוי במגע, והיא מוגדרת לעיתים גם כמעשים בהתנהגות ובעל פה (לדוגמה, הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, התייחסות למיניותו של אדם וכדומה). סביבת העבודה היא מקום שבו נשים וגברים נמצאים באינטראקציה יומיומית. יחסים אלו יכולים להיות יחסי ידידות, ולעיתים הם אף מובילים לקשרים רומנטיים. כל עוד הדברים נעשים ברוח טובה ובהסכמה מלאה של כל הצדדים, אין בכך כל פסול. אחת המטרות העיקריות של החוק למניעת הטרדה מינית הייתה מאבק בתופעת ההטרדה המינית במקום העבודה. החוק מגדיר הטרדה מינית כהתנהגות בלתי חוקית אשר פוגעת בכבוד האדם. מדובר גם בעבירה פלילית וגם בעוולה אזרחית. דהיינו, ניתן להגיש בגינה כתב אישום נגד המטריד, וכן לתבוע אותו ולדרוש פיצויים.   החוק מונה חמישה מקרים של הטרדה מינית:
 • סחיטה באיומים (לפי משמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין) כאשר מדובר בסחיטה על רקע מיני;
 • מעשים מגונים לפי סעיפים 348-349 לחוק העונשין;
 • הצעות חוזרות ונשנות, בעלות אופי מיני, אשר מופנית כלפי אדם למרות שהאחרון הראה למטריד כי אינו מעוניין בכך.
 • התייחסות חוזרת לאדם אשר מתמקדת במיניותו, וזאת כאשר המוטרד הראה למטריד כי הוא איננו מעוניין בהתייחסויות אלה.
 • התייחסות משפילה או מבזה אשר מופנית כלפי אדם ביחס למיניותו, מינו או נטייתו המינית.
חשוב להזכיר: יחסים רומנטיים תקינים ומעשי חיזור סבירים הנעשים ברוח טובה אינם נחשבים להטרדה מינית. כמו כן, אין מדובר במעשים קטנים ובלתי משמעותיים אשר מהווים את דרכם של החיים במסגרת העבודה. לדוגמה, מחמאה תמימה לעובדת בנוגע לשערה איננה בהכרח הטרדה מינית. הדברים עלולים להיות הטרדה בהתאם למכלול הנסיבות (לדוגמה, יחסי מרות, מחמאות חוזרות ונשנות ללא סיבה וכדומה). ההגדרה של מקרה כ”הטרדה מינית” נתונה לא אחת לפרשנותו של בית המשפט. אי לכך, במקרים אלה, מומלץ בהחלט לפנות לעורך דין כדי לקבל ייעוץ משפטי התואם את החוק ואת הפסיקות הרלוונטיות.   אחריות הארגון כדי למנוע הטרדות מיניות במקומות עבודה, קבע המחוקק נהלים ותקנות והטיל את חובת קיומם על המעסיק. בין היתר נקבע שעל המעסיק לקיים פעילות הסברתית בנושא. במקומות עבודה רבים נהוג לקיים הדרכה אישית לעובדים חדשים ולעדכן אותם בנהלים במקום העבודה בכל הנוגע למניעת הטרדה מינית והגשת תלונה בנושא. מעת לעת מתקיימות גם הדרכות מרוכזות לעובדים כדי לרענן את נהלים. בין השאר יש להבהיר שאין להתנות מגע מיני מכל סוג שהוא בקבלת שירות, עזרה, קידום או כל טובה אחרת; אין לסחוט עובדים על רקע מיני; אין להציע הצעות בעלות אופי מיני אם האדם הבהיר שאינו מעוניין בכך; אין להתייחס לאדם תוך התמקדות במיניותו אם האדם הבהיר שאינו מעוניין בכך; אין להתייחס לאדם באופן משפיל או מבזה ביחס למיניות שלו או לנטייתו המינית. במקומות עבודה שבהם מועסקים 25 עובדים ויותר, נוסף על הפעילות ההסברתית על המעסיק לתלות במקום ברור ובולט תקנון העוסק במניעת הטרדה מינית במקום העבודה, ויחד עם התקנון לפרט את דרכי הגשת תלונה בנושא. על המעסיק למנות אחראי על נושא ולהציגו לעובדים. יש לציין כי החוק מטיל חלק מן האחריות גם על כתפיהם של המוטרדים. על האדם המוטרד להראות אי-הסכמה ולהתנגד להטרדות המיניות. אי-הסכמה אינה חייבת להתבטא במילים. ניתן להביע אי-הסכמה גם בהתנהגות. עם זאת, חשוב שההתנהגות תהיה ברורה ובעלת מסר חד-משמעי. מסרים “אפורים” עלולים להקשות על הוכחת ההטרדה. אחריות זו אינה באה לידי ביטוי במקרים הבאים:
 • כאשר מדובר בסחיטה לביצוע מעשה מיני;
 • כאשר נאמר או נעשתה התייחסות מבזה או משפילה בנוגע למיניות או נטייה מינית;
 • כאשר מדובר ביחסי מרות במקום העבודה.
  יחסי מרות במקום העבודה יש מקרים שבהם מנהלים מנצלים את מעמדם כדי לזכות ב”טובות הנאה מיניות” מעובדות הכפופות להם. טובות הנאה אלו אינן מתבטאות במעשים בפועל בהכרח, גם מעשי חיזור או הבטחות בדבר קידום בתמורה לתשומת לב רגשית נחשבים להטרדה. ניצול יחסי מרות בעבודה הוגדר כך: “ניצול הרגישות המיוחדת המאפיינת את יחסי העבודה וניצול חולשתה של העובדת כאשר הממונה עליה מטריד אותה”. פעמים רבות פסקו בתי הדין פיצויים משמעותיים לעובדות שסבלו מהטרדה מינית. פסיקות אלו נבעו, בין השאר, מתוך רצון לעודד עובדות להתלונן אם הוטרדו, מבלי שאלו יחששו מאובדן פרנסתן או מפגיעה בתנאי ההעסקתן.   לסיכום הטרדה מינית במקום העבודה היא תופעה פסולה ובלתי חוקית. הטרדה כזו יכולה להיות מופנית כלפי גברים ונשים כאחד. אם אתם חשים מוטרדים – אינכם לבד. יש גופים רבים המסייעים לנפגעי הטרדה מינית. תוכלו להתמודד עם מצב זה בשלל דרכים: הגשת תלונה במקום העבודה, הגשת תלונה במשטרה, הגשת תביעת פיצויים וכדומה. עם זאת, כדאי לזכור, לא כל מעשה בין גבר לאישה נחשב להטרדה מינית. על כן רצוי לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת התלונה.     להרחבה בנושאי יחסי עובד מעביד היכנסו לפורטל זכויות העובדים או לאתר כל זכות.   מצאתם טעות בכתבה? יש לכם הערות לגביה? מוזמנים לכתוב לנו למייל:  info@leshinuy.org

מובטלים ומחפשי עבודה

כתיבת קורות חיים

כתיבת קורות חיים

כתיבת קורות חיים היא משימה לא פשוטה. זהו מסמך שאמור לייצג אתכם בפני המעסיק הפוטנציאלי שלכם וללמד על ניסיונכם המקצועי, על רמת המחויבות שלכם למקום העבודה וללימודים, על תחומי העניין שלכם, היכולות והכישורים שלכם, על סגנון העבודה שלכם ועוד. חשוב להכיר את הפורמט המקובל לכתיבת קורות חיים ולהדגיש את נקודות החוזק שלכם מבלי להצטנע, אך גם מבלי להגזים. אל תסלפו את העובדות לטובת ייפוי קורות החיים. הדבר עלול להתגלות ולגרום לכם נזק. אם אתם צריכים לכתוב קורות חיים בפעם הראשונה, מומלץ להיעזר באתר tazooz. באתר תוכלו להזין את הפרטים שלכם – פרטים אישיים, ניסיון בעבודה, לימודים וכו’ – ולקבל טופס קורות חיים בעיצוב ועימוד מקובלים. באתר יש גם מאמרים וטיפים שווים לכתיבת קורות חיים ולמציאת עבודה. ניתן להיעזר גם בסדרת הסרטונים של יוצאים לשינוי שם ניתן למצוא טיפים לכתיבת קורות חיים מעולים!  

דוגמה למבנה מסמך קורות חיים

מסמך “קורות חיים” בנוי מכמה חלקים קבועים: פרטים אישיים: שם, תעודת זהות, תאריך לידה, עיר מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא”ל השכלה: שנת התחלה-שנת סיום, מקום הלימודים, תואר/תעודה. התמקדו בשני מוסדות ההשכלה האחרונים שלכם וכתבו אותם בסדר כרונולוגי הפוך. למשל: 2016 – היום האוניברסיטה העברית תואר ראשון במדעי המדינה 2009-2012 ישיבת עץ חיים לימודים תורניים. עבודה וניסיון מקצועי שנת התחלה-שנת סיום, מקום עבודה, תפקיד. רשמו 2-3 מקומות עבודה אחרונים, כאלה שבהם עבדתם זמן רב. ותרו על ציון עבודות מזדמנות, אלא אם אלו היו העבודות היחידות שלכם. פרטו בקצרה את מהות התפקיד, תחומי האחריות, בעלי התפקיד שעימם עמדתם בקשר ואת ההישגים שלכם. למשל: 2003 – 2005 בנק הפועלים טלר
 • אחריות על מתן שירות ללקוחות הבנק, כולל עמידה ביעדים.
 • טיפול בכספים ובדיווחים כספיים עבור מנהלי הבנק.
שירות צבאי/לאומי/אזרחי (אם קיים) שנת התחלה-שנת סיום, יחידה או חייל, תפקיד, דרגה במילואים. התנדבויות/שליחויות/תרומה לקהילה (אם קיים) ציינו שנה, מסגרת ותפקיד. למשל: 2013 פר”ח – חונכות אישית לילד בעל קשיים לימודיים. שליטה בתוכנות מחשב ציינו את רמת שליטה שלכם ואת שמות התוכנות שבהן אתם שולטים. למשל: יישומי אופיס- Word, PowerPoint, Excel – ברמה גבוהה. SPSS, אדם, חישובית – היכרות טובה. שפות ציינו שפה ורמת שליטה למשל: עברית – שפת אם. אנגלית – קריאה טובה, כתיבה ודיבור – טובים. ערבית – בסיסית. שונות בסעיף זה תוכלו לכתוב על נקודות חוזק אישיות כמו כישורים מעולים שלכם כמו כושר ביטוי גבוה, יכולת למידה מהירה, אסרטיביות ועוד. כתבו עד 5 תכונות בולטות. פרגנו לעצמכם, אך הישארו נאמנים למציאות.

נקודות לתשומת לב:

בפנייתכם לכל משרה נתונה, בדקו היטב מהן דרישות התפקיד והבליטו את הכישורים ואת הניסיון שלכם בהתאם. למשל: עבור משרה הדורשת ידע בתוכנות גרפיות, הדגישו את הידע שלכם בתחום, למשרת סיוע בגן ילדים, הדגישו את הניסיון שלכם בעבודה עם ילדים. רצוי להוסיף מכתב נלווה לקורות החיים. במכתב כתבו על עצמכם בגוף ראשון. הקפידו על שפה תקנית וחפה מטעויות כתיב. מעסיקים רבים לא ישמחו להעסיק אדם ששלח מכתב עם שגיאות כתיב – גם אם המשרה אינה דורשת יכולות כתיבה וניסוח. בקשו מחבר לעבור על המכתב שלכם, לפני שתשלחו אותו, כדי לוודא שאין שם טעויות. במכתב תוכלו לספר על אילוצים אישיים בחייכם שבגינם יצאתם אל שוק העבודה בגיל מאוחר. תוכלו לתאר הצלחות והישגים בחייכם. כתבו בענייניות וללא “השתפכויות”. נסו לרכז את קורות החיים שלכם בעמוד אחד בלבד. זכרו שהמעסיקים מקבלים מאות קורות חיים ובמקרים רבים הם יטרחו לקרוא יותר מעמוד אחד. כדי לחסוך במקום, תוכלו לכתוב את הפרטים האישיים שלכם בשורה אחת או שתי שורות. בזמן חיפוש העבודה הסתובבו עם כמה עותקים של קורות חיים. כך תוכלו להציג אותם אם תזדמן בדרכם הצעה מעניינת. אם יש מקום עבודה שמעניין אתכם במיוחד, גשו לשם ישירות, גם אם המקום לא פרסם מודעת דרושים. בקשו לדבר עם הממונה על גיוס העובדים, הציגו את עצמכם בנימוס ובחיוך והשאירו עותק של קורות החיים שלכם. ייתכן שהרושם שתעשו יגרום לכם להתקבל למקום העבודה למשרה שעדיין לא פורסמה. כדאי לדעת: ככל שמקום העבודה נחשב יותר, והתפקידים שהוא מציע “רציניים” יותר, כך יש משמעות רבה יותר לקורות החיים. בקשו מחברים בעלי ותק בעבודה לעבור על קורות החיים שלכם ולציין נקודות לשיפור. תוכלו לשלוח גם בקשה ליועצת ההכוון של יוצאים לשינוי, אשר תוכל לסייע לכם בכתיבה ובשיפור של קורות החיים.

מציאת עבודה

מציאת עבודה

מציאת עבודה היא עניין לא פשוט. אפשר אפילו לומר שזאת עבודה בפני עצמה. ערוץ החיפוש העיקרי אחר עבודה הוא באמצעות אתרי האינטרנט המתמחים בכך, אך לא רק. תהליך חיפוש עבודה צריך לכלול גם יוזמה אישית, עזרה מהסביבה הקרובה, המון סבלנות, אורך רוח ואופטימיות. לפעמים החיפוש עלול להיות מייאש, לכן מומלץ לשמור על שגרה מסוימת ולא "לשקוע" בבית: קבעו לעצמכם סדר יום מסודר לחיפושים, והשתדלו להיות זמינים בשעות היום, במקביל לשעות העבודה של רכזי כוח אדם.  

טיפים יישומים לתהליך חיפוש עבודה:

 1. צרו קובץ אקסל (או קנו מחברת ייעודית) ורשמו במדויק: לאילו מקומות עבודה שלחתם קורות חיים, מי אנשי הקשר במקום העבודה, מהם מספרי טלפון שלהם, וכן סיכום קצר של השיחות שניהלתם בעניין. הקפדה על רישום מסודר תעזור לכם להרגיש בשליטה ותארגן עבורכם את התהליך.
 2. ספרו לחברים ולבני משפחה שאתם מחפשים עבודה. ייתכן שדווקא במעגל הקרוב תוכלו למצוא משרה טובה. שיטת "חבר מביא חבר" היא דרך טובה מאוד לגיוס עובדים עבור לא מעט ארגונים וחברות.
 3. אם מישהו מהמעגלים הקרובים לכם אמר שהוא יברר עבורכם על משרה, אל תשכחו לעשות פולו-אפ (מעקב) בנושא. התקשרו לאותו אדם ובדקו שהעניין מתקדם.
 

איך להגדיר לעצמכם איזו עבודה אתם מחפשים?

עוד לפני שתתחילו לחפש עבודה, חשוב שתגדירו לעצמכם איזו עבודה אתם מחפשים, מה אתם אוהבים לעשות ובמה אתם טובים. התשובות שתספקו לעצמכם יסייעו לכם למצוא משרה הולמת. למשל:
 • אם אתם אנשים שאוהבים בני אדם, אוהבים לדבר ולשכנע, נוטים להיות תחרותיים והישגיים, ייתכן שמשרת מכירות תתאים לכם.
 • אם אתם בעלי מודעות חברתית ופוליטית ויש לכם דעה מוצקה על כל דבר, כדאי שתחפשו עבודה בעמותה חברתית המקדמת מטרות הקרובות לליבכם.
 • אם אתם אנשים מסודרים ומאורגנים, תוכלו לשאוב הרבה הנאה ממשרה אדמיניסטרטיבית (משרדית). אם זה הכיוון שלכם, כדאי להשתלם בקורס ייעודי.
חשוב שתבדקו היטב מהי נטיית ליבכם ותכוונו למציאת עבודה מתאימה. כך תרגישו הנאה וסיפוק במקום העבודה, והמעסיקים שלכם יהיו מרוצים. אם תבחרו בעבודה שאינה מתאימה לכם, אתם עלולים להידחות עוד בשלב הראיונות, או לעבוד במקום שבו תרגישו שאתם מבזבזים בו את זמנכם ואת מרצכם.  

איך למצוא עבודה?

 • אתרי חיפוש העבודה העיקריים הם: ג'ובמאסטר, jobnet, alljobs. אלו פורטלים המרכזים משרות במגוון תחומים. בחלק מהאתרים האלה יש פונקציה של "סוכן חכם", ששולח את קורות החיים שלכם באופן אוטומטי למעסיקים. הפונקציה הזאת יעילה אם אתם לא מחפשים משהו ספציפי.
 • עמודים ייעודים בפייסבוק: תוכלו למצוא שלל עמודים לדורשי עבודה ללא ניסיון, בחלוקה לפי ערים ולפי תחומי עיסוק. לדוגמה: דרושים מפה לאוזן כדי למצוא את העמודים הללו כתבו בשורת החיפוש בפייסבוק את המילה "דרושים" ותקבלו רשימה של עשרות עמודים וקבוצות ייעודים.
 

עבודות שונות לשלבים שונים בחיים:

 • אם רק השתחררתם מהשירות הצבאי/לאומי, כדאי מאוד שתנצלו את האפשרות של "עבודה מועדפת". ייתכן שהעבודה לא תהיה קלה ומעניינת במיוחד, אך המענק שתקבלו יסייע לכם להשיג "מרווח נשימה" למציאת העבודה הבאה, הטובה והמהנה יותר.
 • בזמן לימודים למבחן הפסיכומטרי ובזמן לימודים באוניברסיטה כדאי למצוא עבודות המאפשרות גמישות בשעות. אם מתכוונים לעבוד במשמרות בררו לכמה משמרות עליכם להתחייב וכמה משמרות מציע מקום העבודה. חשוב לוודא שהיקף המשרה עונה על הצרכים שלכם.
 • משרדי ממשלה רבים מעסיקים סטודנטים ב"משרת סטודנט" בתפקידים שתנאי המכרז אליהם לא דורשים תואר ראשון. היתרונות בעבודה במשרד ממשלתי הם קביעות, עבודה מסודרת, תנאים טובים ועוד. לרוב משרדי הממשלה אינם מפרסמים מודעות דרושים בלוחות הרגילים, אלא באתר שירות נציבות המדינה. יתרון נוסף בעבודה כזו הוא שהיא תשמש בעתיד כגורם משדרג בקורות החיים שלכם. מרשים יותר לכתוב: "עבדתי במשרד רה"מ / במשרד הפנים", מאשר "מלצרתי במשך שלוש שנים". חשוב לציין שתהליך הקבלה לעבודות אלה דורש השתתפות במרכזי הערכה הכוללים: מבחני כישורים ואישיות, מבחנים קבוצתיים וראיונות אישיים. כמו כן, מאחר שהמכרז פתוח לקהל הרחב וההיצע גדול - תידרשו להוכיח יכולות קוגניטיביות גבוהות וכישורים בינאישיים טובים כדי להתקדם בשלבי המיון.
 • עבודות הכוללות מגורים: אם אתם כבר לא יכולים להתגורר בבית ההורים ונראה לכם ש"קצת גדול עליכם" לשכור דירה, כדאי לחשוב על עבודה הכוללת מגורים ומחיה. אם אתם בשלב העבודה המועדפת, אז עבודה שתוכל להתאים לכם היא בבתי המלון באילת. בדקו באתרי המלונות אם יש דרישה לעובדים, או הגיעו לאילת, עברו בין המלונות והציגו את עצמכם. בין המשרות שתוכלו למצוא: חדרנות, בל-בוי (נער מעלית), מלצרות, טיפול בילדים ועוד. תפקידים נוספים המציעים מגורים במקום העבודה הם תפקידי הדרכה בכפרי נוער ופנימיות. תפקיד זה מתאים לאנשים בעלי אוריינטציה טיפולית. לרוב תידרשו להתחייב למקום העבודה במשך שנה, ובחלק מהמקרים - שנתיים. המשרה דורשת כוחות נפש רבים, סבלנות ואהבת אדם, והיא לא בהכרח מתגמלת כלכלית. אם הכיוון שלכם בחיים הוא טיפולי או חינוכי, תפקיד כזה יכול לקדם את הקריירה שלכם. משרות כאלו מפורסמות באתר שתיל ובדף הפייסבוק דנה ונועה תעשו לי קריירה.
  למעבר לעמוד כתיבת קורות חיים הקליקו כאן. למעבר לעמוד הכנה לראיונות עבודה הקליקו כאן

ריאיון עבודה

ריאיון עבודה

מזל טוב! קיבלתם את הטלפון המיוחל מהמעסיק. ריאיון העבודה הוא שלב קריטי בתהליך הקבלה לעבודה, וכדאי מאוד להתכונן אליו מראש. אפשר להניח כי בפעמים הראשונות שתלכו לריאיון עבודה תעשו טעויות קטנות, אך מפעם לפעם תצברו ביטחון ותלמדו על ניואנסים מקובלים. חשוב לדעת: אין דומה ריאיון עבודה זריז עבור משרה של מוכר בדוכן מזון מהיר, שמיועד לבירור נתונים בסיסיים, לריאיון עבודה עבור משרה של נותן שירות במוקד טלפוני, אשר בו המראיין ירצה להכיר אתכם יותר ולהבין אם היכולות שלכם והכישורים שלכם מתאימים לתפקיד שאליו אתם מתמיינים.  

איך מתכוננים?

המראה החיצוני הוא הגורם המכריע על הרושם הראשוני, ועל כן הקפידו על מראה נקי ועל לבוש שתואם למקום העבודה שאליו אתם שואפים להתקבל. אם מדובר במשרה פשוטה יחסית כמו מלצרות או אבטחה, תוכלו להגיע בג'ינס (לא קרוע) ובחולצת פולו קצרה. הימנעו מלבוש צעקני. גברים - אם אתם ממש לא רוצים להתגלח, הקפידו להסתרק ולהגיע נקיים ומאורגנים. אם אתם מתבשמים או משתמשים באפטר שייב הקפידו לא להגזים בכמויות. נשים - כדאי להיראות מטופחות, אך לא בהגזמה. אם תרצו למרוח לק, הקפידו שהוא יהיה סולידי. כך גם האיפור. גם אם מדובר ביום חם במיוחד, רצוי שלא להגיע בגופייה או במחשוף. אם כחלק מדרישות התפקיד נדרש מראה "ייצוגי", כדאי להשקיע מחשבה בבחירת הבגדים.   

הריאיון

מומלץ ללמוד על מקום העבודה שאליו אתם הולכים להתראיין. בראיונות רבים נשאל המועמד: "מה אתה יודע על הארגון שלנו?" הפגנת ידע רחב תעורר רושם טוב. ניתן לחפש מידע דרך גוגל או בעמודי הפייסבוק של הארגון/החברה, או לשאול אנשים העובדים במקום. כדי שתוכלו להתכונן לריאיון היטב, הנה כמה שאלות נפוצות בראיונות עבודה:
 • למה אתה חושב שאתה המועמד המתאים ביותר לתפקיד? (פרטו את הניסיון שלכם או ספרו מדוע התפקיד מתאים לכם);
 • למה אתה רוצה לעבוד דווקא אצלנו? (תוכלו לספר על הרצון שלכם להשתלב בארגון מוביל, או בעל ערכים וחזון התואמים להשקפת עולמכם);
 • כיצד תתמודד עם היעדר ניסיון בתפקיד? (הביעו את נכונותכם ללמוד וליישם היטב את הנדרש, בצורה מהירה ויעילה. ספרו שאתם בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולת קליטה מהירה);
 • מדוע עזבת את תפקידך האחרון? (הסבירו בענייניות);
 • מהן תוכניותיך לעתיד? (הביעו את שאיפתכם ורצונכם ללמוד ולהתקדם בתפקיד);
 • מי הממליצים שלך? (נקבו בשמות אנשים שימליצו עליכם טובות);
 • מדוע לא שירת בצבא? (שאלה זו אינה חוקית, אלא אם היא רלוונטית לתפקיד שאליו אתם מתמיינים, כעבודת אבטחה למשל);
 • מהן ציפיות השכר שלך? (בררו מראש מהו השכר המקובל למשרה. אם תנקבו בסכום נמוך מדי אתם עלולים להותיר רושם שאינכם יודעים די על התפקיד המיועד או שאינכם מעריכים את עצמכם. הצעה גבוהה מדי עלולה לגרום לאי-קבלתכם למשרה).
כמעט כל מראיין ישאל מהן התכונות השליליות שלכם. זו שאלה לגיטימית המעסיק רוצה להכיר אתכם היטב, ולא רק את הצדדים החזקים באישיותכם. מומלץ לענות בכנות (אך לא להגזים), ולהציג את הנקודות החלשות כהתמודדות. חשוב להדגיש שדברים אלו לא ימנעו ממכם לבצע את התפקיד בצורה טובה. למשל: "אני יודע שיש לי נטייה להיעלב, אך אני עובד על זה וכבר איני נעלב כבעבר. היום אני מסוגל לקבל ביקורת מקצועית באופן ענייני"; או – "אני לפעמים עלולה לשכוח דברים, כי אני אוהבת לעבוד על כמה דברים במקביל, אבל אני רושמת לעצמי משימות ודואגת להשלימן בזמן". הכינו שאלות מראש, הראו התעניינות, בררו מה הן דרישות התפקיד, מה יידרש מכם באופן אישי, מהי מסגרת שעות העבודה, האם דרושה חפיפה ולכמה זמן. ייתכן שהמראיין יציג תשובות לחלק משאלות אלו במהלך הריאיון או בסופו, ולכן שמרו את כל השאלות הטכניות הללו לסוף הריאיון. אל תתביישו לשאול, אך אין צורך להעמיק ולרדת לפרטים. אם תעברו את הראיון ותתקדמו לשלב הבא - תוכלו להעמיק יותר. אחת הדרכים הטובות להתכונן לריאיון היא באמצעות סימולציה עם חבר או חברה, מול המראה או מול מצלמה. כמו כן, כל ריאיון הוא חשוב כדי להתכונן טוב יותר לראיון הבא. תחקרו את עצמכם (או בעזרת חבר) והדגישו נקודות לשימור ושיפור. חשוב לדבר בביטחון במהלך הריאיון. זה בסדר לחשוב במשך כמה שניות על השאלה שנשאלתם, אך לא יותר מכך. דיבור שוטף ותשובות קוהרנטיות יעשו רושם טוב על המראיין. שימו לב גם לשפת הגוף שלכם, נסו לשדר פתיחות ונינוחות וחייכו במקומות המתאימים. הימנעו משילוב ידיים והתכנסות בתוך עצמכם, למרות שהמעמד קצת מלחיץ. אל "תזרקו" את עצמכם על הכיסא, שבו ישר ורצוי זקוף. הימנעו מלפרוס את החפצים שלכם על שולחנו של המראיין. הדבר נתפס כפלישה וכזלזול במרחב האיש. את מכשיר הטלפון העבירו למצב שקט (לא רטט) והניחו בתוך התיק. את התיק הניחו לצד הכיסא. היו מנומסים, אל תיכנסו בדברי המראיין, הנהנו קלות בראש, כדי לשדר שאתם מקשיבים בקשב רב לנאמר. נסו לנצל את הריאיון גם כדי לברר אם העבודה מתאימה לכם, ולא רק אם אתם מתאימים לעבודה.   רוצים לקבל עוד טיפים לראיון עבודה מוצלח? היכנסו לסדרת הסרטונים של יוצאים לשינוי ביוטיוב.  

אודות המדריך

המדריך נכתב ונאסף על ידי מתנדבים בעלי רקע בתחום עליו כתבו ומתוך רצון לסייע ליוצאות ויוצאים הנמצאים בתחילת דרכם, לעשות דרך קלה ופשוטה יותר. אין לראות בנאמר במדריך הנחיה כי אם המלצה.
עורכת המדריך שני קפלן
דילוג לתוכן